Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bursa Międzyszkolna we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Międzyszkolnej we Wrześni (bursa.oswiata-wrzesnia.pl )

Data publikacji strony internetowej: luty 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: kwiecień 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zdjęcia nie zostały opisane. Plakaty na stronie nie zostały opisane oraz nie zastosowano technologii OCR. W pozostałych aspektach strona spełnia wymagania dotyczące dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14.

Skróty klawiaturowe

Niniejsza strona internetowa nie posiada skrótów klawiszowych umożliwiających nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Węclewska e- mail: kierownik.bursa@wrzesnia.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 517 030 910.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Bursa Międzyszkolna we Wrześni:

  • przy ul. Słowackiego 11  posiada parking dla klientów, jednak bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
  • przy ul. Kaliskiej 2a nie posiada parkingu. Klienci mogą korzystać z parkingu przynależnego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, jednak bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Słowackiego 11 – przy wejściu głównym znajduje się platforma schodowa UTB. W budynku znajduje się również winda osobowa.

W budynku przy ul. Kaliskiej 2a brak urządzeń UTB.

Bursa w obu lokalizacjach nie posiada urządzeń dla niewidomych i słabowidzących, urządzeń dla osób z wadami słuchu i niesłyszących. Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety dostosowane dla niepełnosprawnych znajdują się tylko w budynku przy ul. Słowackiego 11 na parterze i poziomie zero.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, proszone są o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Bursie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.